Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Rozmowa z p.Agnieszką Fiut

Treść


.
“Rozwój przestrzenny Starego Sącza”
PISZĄC PRACĘ MAGISTERSKĄ
POZNAŁAM BLIŻEJ HISTORIĘ MIASTA
rozmowa z autorką opracowania p. Agnieszką Fiut
.
Wśród wielu wydarzeń społeczno-kulturalnych związanych z obchodami jubileuszu lokacji Starego Sącza, które odnotowujemy na łamach gazetki parafialnej “Z Grodu Kingi” są także promocje książek związanych z dziejami naszego miasta. W związku z tym powstał pomysł na zarekomendowanie Czytelnikom wartościowej publikacji.
.
  • W kwietniu obroniłaś pracę magisterską pt.: “Rozwój przestrzenny Starego Sącza”. Skąd wziął się pomysł na opracowanie tego zagadnienia w roku 750-lecia lokacji naszego miasta i dla kogo ta praca może być źródłem informacji?
- Pomysł na opracowanie tematu “Rozwój przestrzenny Starego Sącza” powstał już dwa lata wcześniej. Moja promotorka pani prof. Elżbieta Kaczmarska zaakceptowała plan pracy magisterskiej, a także dała cenne uwagi związane z wyborem tematu. Wówczas nie myślałam jeszcze o 750-leciu lokacji naszego miasta a raczej byłam przestraszona, czy poradzę sobie z tak obszernym zagadnieniem. Wiedziałam, że dotychczas nikt nie zajmował się tą problematyką w tak szczegółowy sposób. Publikacje dotyczyły przede wszystkim historii Starego Sącza i kultu św. Kingi. Natomiast moja praca magisterska miała na celu przedstawić rozwój przestrzenny miasta poprzez epoki do czasów współczesnych jak i również problemy związane z tym zagadnieniem. Dopiero podczas gromadzenia materiałów uświadomiłam sobie, że wybór tematu będzie wiązał się z jubileuszem 750-lecia lokacji Starego Sącza. Myślę, iż z mojej strony jest to prezent dla mojego miasta i mam nadzieje, że praca stanie się udziałem w rozpowszechnianiu informacji i wiadomości dotyczących tak pięknej miejscowości. Praca może być źródłem informacji nie tylko dla mieszkańców Sądecczyzny, ale dla turystów i gości przybywających na jubileusz lokacji Starego Sącza.
.
  • Praca ta obejmuje bardzo szeroki zakres materiału i omawia w poszczególnych rozdziałach następujące zagadnienia:
- ogólna charakterystyka miasta i gminy Stary Sącz
- zarys historyczny rozwoju Starego Sącza
- uwarunkowania rozwoju miasta i gminy
- kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary Sącz.
Czy dostępna literatura daje możliwość szczegółowych odpowiedzi na przedstawione zagadnienia? Czy istnieją luki w zapisanej historii i jakich okresów z dziejów miasta one dotyczą?
- Uboga literatura dotyczy lat powojennych i XXI wieku. Na pewno są to czasy trudne do opisania. W uwarunkowaniach rozwoju miasta i gminy jak i również w kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary Sącz zostały wykorzystane materiały planistyczne udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy. Luki w zapisanej historii miasta dotyczą początków Sącza, a dokładnie lokacji pierwszej kasztelanii sądeckiej.
.
  • Wiele spustoszeń poczyniły zawieruchy wojenne, pożary i kasata starosądeckich klasztorów: franciszkanów i przez pewien czas - klarysek, w których bibliotekach znajdowały się cenne dokumenty. Czy w pisaniu swej pracy magisterskiej odczuwałaś ich brak?
- Literatura w głównej mierze pochodzi z prywatnej biblioteki. Ale wiele cennych informacji uzyskałam w Miejskiej Bibliotece w Starym Sączu. Mogłam skorzystać z Roczników Sądeckich. Także uzyskałam wiele cennych informacji w kancelarii parafialnej poprzez wgląd do ksiąg zmarłych z XVIII wieku, w których znajdowały się dane dotyczące epidemii dżumy, która w tym okresie dziesiątkowała ludność miasta.
.
  • Czy i w jaki sposób chciałabyś kontynuować badania nad podjętym tematem w swojej przyszłej pracy zawodowej? Czy wiedza uzyskana w trakcie pisania tej pracy może być pomocna w karierze zawodowej?
- Nie wiem czy w przyszłej pracy zawodowej będę miała możliwość kontynuowania badań nad Starym Sączem. Ale w wolnej chwili chciałabym pogłębić swoją wiedzę na temat miasta w czasach okupacji hitlerowskiej. Zawsze pasjonował mnie okres II wojny światowej. W latach dzieciństwa słuchałam z zaciekawieniem opowiadań wujka, który przez lata walczył w partyzantce na terenie Sądecczyzny. Jeżeli znajdę pracę w swoim zawodzie na pewno wiedza, którą uzyskałam w trakcie pisania pracy będzie mi pomocna.
.
  • Proszę o podanie wskazówek i rad dla młodych Czytelników czasopisma parafialnego “Z Grodu Kingi” - jak żyć historią, dniem dzisiejszym i przyszłością swojego miasta tak, aby stać się lokalnym patriotą - miłośnikiem swojej małej Ojczyzny?
- Stary Sącz dla nas rodowitych mieszkańców jest małą Ojczyzną, miejscem do którego każdy powraca z najdalszych zakątków świata. Aby stać się lokalnym patriotą należy brać czynny udział w życiu społecznym i publicznym. Należy interesować się podjętymi inwestycjami oraz przyszłymi planami rozwoju miasta. Młodzi ludzie powinni bliżej zapoznać się z historią Starego Sącza. Jest wiele interesujących książek, biuletynów i czasopism. Także “Z Grodu Kingi” zawiera wiele cennych informacji z życia nie tylko parafii, ale również naszej małej Ojczyzny.
.
  • Czym było dla twojego rozwoju zgłębianie tych zagadnień?
- Pisząc pracę magisterską poznałam bliżej historię miasta i problemy, z jakimi borykali się mieszkańcy minionych epok. Także bardziej dostrzegłam problemy czasów współczesnych. Stary Sącz wpisany do Kapituły Najstarszych Miast Polski posiada wiele cennych zabytków, które muszą być chronione i restaurowane. Jednak z drugiej strony ludzie pragną żyć w nowoczesnych warunkach, a to w większości koliduje z ochroną zabytków. I to jest wielka trudność dla władz miasta jak i zarówno dla mieszkańców Starego Sącza.
.
  • Czy w starosądeckich bibliotekach chętni będą mogli zapoznać się z twoją pracą magisterską?
- Jeden z egzemplarzy pracy przekazałam do naszej biblioteki parafialnej. W najbliższym czasie opracowanie pragnę przekazać do “Domu na Dołkach” i do czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu.
.
Dziękując za rozmowę polecam miłośnikom Starego Sącza lekturę tej ciekawej i pouczającej publikacji.
Jolanta Czech
324541