Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci

Treść


.

“Wiara umacnia się,
gdy jest przekazywana” (RM)
.
Kiedy słyszymy Chrystusowe wezwanie do głoszenia ewangelii, często myślimy, że odnosi się ono tylko do misjonarzy, misjonarek, czy osób świeckich pracujących na misjach. Tymczasem sprawa przekazywania wiary, świadectwo codziennego życia, to jedno z podstawowych zadań każdego chrześcijanina. Do tego zadania są wezwane także dzieci.
To właśnie one podejmują między innymi trud kolędy misyjnej, aby pomóc najbardziej potrzebującym. Innym sposobem wypełniania Chrystusowego wezwania do głoszenia ewangelii są tzw. Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci. Od ponad 150 lat dzieci z wielu krajów świata pomagają swoim rówieśnikom żyjącym w tych państwach, gdzie ciągle panuje głód, ludzie umierają z powodu chorób i giną w bratobójczych wojnach.
Patronem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD) jest Dzieciątko Jezus. Pan Jezus w Ewangelii ukazuje dziecko jako wzór dla tych, którzy są na drodze do Królestwa Bożego. "Niebo - pisze Jan Paweł II - jest dla tych, którzy są prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak pełni dobroci i czyści. Tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca i stać się za sprawą Jezusa również dziećmi Bożymi" (List do dzieci).
Założycielem PDMD jest Bp Forbin-Janson, który pragnął na wrażliwości i miłości dzieci zbudować przyjaźń i solidarność bez granic. Wrażliwość dzieci jakby uzupełnia brak wrażliwości dorosłych na tragiczny los dzieci umierających z głodu, osieroconych, wykorzystywanych, prześladowanych. Tak zrodziło się dzieło dziecięcej pomocy niesionej najbardziej potrzebującym. Dziś na całym świecie Dzieło to przyczynia się do budzenia ducha powszechnego braterstwa, popiera integralny rozwój dzieci, kształtuje ich misyjną świadomość i otwarcie na cały świat. Jan Paweł II z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka określił PDMD jako "prawdziwą sieć solidarności ludzkiej i duchowej pomiędzy dziećmi starych i nowych kontynentów".
Dzieło to nie tylko ogranicza się do obrony praw dziecka i jego godności, ale jako podstawowe zadanie przyjmuje objawianie światu miłości Chrystusa. Dzieci stają się więc małymi misjonarzami Jezusa nie tylko w swoim środowisku, ale również "aż po krańce świata". Swoją misję ewangelizacyjną spełniają mocą wiary i modlitwy obejmującej całą rodzinę ludzką. Tak podejmują swoją współodpowiedzialność za zbawienie sióstr i braci. Pomimo odległości geograficznych i różnic etnicznych czy kulturowych otwierają się na inne dzieci w duchu solidarności i komunii, do jakiej wzywa Chrystus.
Chodzi tu o solidarność nie tyle na płaszczyźnie materialnej, ile w wymiarze duchowym. Obecnie obserwuje się, szczególnie w krajach bogatych, stosunkową łatwość dzielenia się chlebem, o wiele trudniej zaś przychodzi nam dzielić się wiarą. Dlatego trzeba powracać do korzeni PDMD, do jego wymiaru duchowego: modlitwy i ofiary, a dopiero później przechodzić do działania w ramach solidarności materialnej. Charyzmatem PDMD, przekazanym przez Założyciela, jest przede wszystkim modlitwa - przez nią dzieci mówią o potrzebach dzieci całego świata miłującemu ich Ojcu. One same są wobec wielkich problemów świata bezradne, ale mogą przedstawiać te problemy Bogu, podobnie jak czynił to Mojżesz w modlitewnym geście uniesionych stale rąk, podczas gdy lud walczył. Zgodnie z założeniami bp. K.de Forbin Jansona, dzieci należące do PDMD, są zobowiązane do odmówienia codziennie modlitwy Zdrowaś Maryjo oraz do odłożenia jednego grosza na tydzień. Jest to program duchowej i materialnej pomocy dzieciom nie znającym Chrystusa.
W to piękne dzieło misyjne zaangażowały się również dzieci z naszej parafii, które po etapie formacji wstępnej 2 czerwca podczas liturgii Mszy św. zostały w sposób uroczysty włączone w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.
     Oto ich nazwiska:

 

Gratulujemy naszym małym pomocnikom misji i życzymy wielu pięknych inicjatyw w podejmowaniu zadań oraz dużo radości płynącej z faktu bycia darem dla innych.
 
s.Wiktoriana
Agnieszka Polakiewicz
Aneta Romanek
Izabella Kantor
Katarzyna Słabaś
Patryk Myjak
Eryk Węgrzyn
Mateusz Opyd
Adam Myjak
Tomasz Kurzeja
Kinga Mazur
Kinga Batko
 
 
Joanna Rejowska
Małgorzata Postrożny
Alicja Wójcik
Monika Jeleń
Kamil Izworski
Szymon Tischner
Słowomir Soboń
Laura Gruda
Katarzyna Dziedzic
Magdalena Jeleń
Kamila Rams
 
 
Anna Wójcik
Ludmiła Wójcik
Karolina Bartusiak
Anna Radzik
Dominika Polakiewicz
Katarzyna Kakuba
Martyna Wierzbicka
Dawid Mikulec
Kacper Pelc
Karol Lis
Agnieszka Żabecka
Joanna Wójcik
322702